Từ vựng cho Writing Task 1 – Dạng bài miêu tả bản đồ

Trong phần Writing Task 1, đặc biệt là về các dạng bài miêu tả sự thay đổi của bản đồ qua thời gian. Ta thường phải sử dụng Thì Hiện Tại Hoàn Thành và Thể Bị Động để miêu tả sự thay đổi đấy.

1. Miêu tả sự thay đổi tổng quan

Các cụm từ chỉ thời gian được sử dụng như sau:

 • Over the 20 year period….: Trong khoảng thời gian (20 năm)
 • From 1990 to 2000….: Từ năm (1999) đến năm (2000)
 • Over the years…: Qua nhiều năm
 • In the last 10 years…: Trong vòng (10) năm qua
 • In the years after 1990…: Trong những năm (1999)

Các mẫu câu viết tổng quan:

 • Over the period, the area witnessed dramatic changes.
 • From 1995 to 2005, the city centre saw spectacular developments.
 • The village changed considerably over the time period.
 • During the 10 year period, the industrial area was totally transformed.
 • Over the past 20 years, the residential area was totally reconstructed.
 • Over the time period, the old docks were totally redeveloped.
 • Between 1995 and 2005, the old houses were rebuilt.
 • The central business district was completely modernised during the time period

2. Miêu tả sự thay đổi cụ thể

Các từ miêu tả sự mở rộng:

 • Enlarged
 • Expanded
 • Extended
 • Made bigger
 • Developed

Các từ miêu tả sự chuyển đổi

 • Demolished 
 • Knocked down
 • Pulled down
 • Flattened
 • Removed 
 • Torn down
 • Cleared (tree, forest)
 • Cut down (tree, forest)
 • Chopped dowwn (tree, forest)


Các từ miêu tả sự thêm vào:

 • Constructed 
 • Build
 • Erected 
 • Introduced 
 • Added 
 • Planted (tree, forest)
 • Opened up (facilities)
 • Set up (facilities)

Từ miêu tả sự thay đổi:

 • Converted
 • Redeveloped 
 • Replaced 
 • Made into 
 • Mordernised/Modernized
 • Renovated 
 • Relocated

3. Từ vựng miêu tả phương hướng

Những cụm từ chỉ phương hướng:

 • to the north of
 • to the east of
 • in the west
 • to the south of
 • to the north west of
 • to the north east 
 • to the south east of
 • to the south west of

Giới từ miêu tả vị trí:

 • on
 • next to
 • near
 • from north to south
 • from east to west
 • by
 • across from
 • nearby
 • between
 • beside
 • over
 • along
Total
0
Lượt chia sẻ
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *