Chữa IELTS Writing Task 1 – Table Report – 11/08/21

The table below gives information on consumer spending on different items in five different countries in 2002.

Đến với sê-ri chữa dạo lần này, tâm điểm của chúng ta sẽ là table report với món đề như trên.

Đề bài: The table below gives information on consumer spending on different items in five different countries in 2002.

Report type: Table

Compare time!

Từ cao đến thấp:
Food/Drink/Tobacco = Turkey, Ireland, Spain
Clothing/Footwear = Italy, Turkey ~ Ireland ~ Spain, …
Leisure/Education = Turkey, Sweden ~ Italy, …

Từ thấp đến cao:
Food/Drink/Tobacco = Sweden
Clothing/Footwear = Sweden
Leisure/Education = Spain

Overall (tóm tắt chung dựa vào các hạng mục không đi quá cụ thể vào từng nước)
Food/drink/tobacco highest
Leisure/Education lowest.

Paragraph 3: Nhóm theo từng hạng mục (cao nhất)
(1) Về food/drink/tobacco
Turkey 32.14% là cao nhất
Ireland 28.91%
(2) Về leisure/education
Turkey 4.35% là cao nhất
(3) Về clothing/footwear
Italy 9.00% là cao nhất

Paragraph 4: Nhóm theo từng hạng mục (thấp nhất)
(1) Về food/drink/tobacco
Sweden 15.77%
(2) Về clothing/footwear
Sweden 5.40%
Note: Sweden có thể gộp lại sử dụng respectively/consecutively..
(3) Về leisure/education
Spain 1.98%

Marking

The table illustrates the proportion of consumption/consumer expenditure of 5 countries in 3 categories in 2002.

Overall, the highest percentage of consumer spending in 5 countries went to food, drinks and tobacco. By contrast, the leisure and education have the lowest position in this table.[U1] 

As regards, food, drinks and tobacco are the most popular in 5 countries, noticeably higher in Turkey and Ireland with 32,14% and 28,91%, respectively. The proportion of spending on clothing and footwear in Italy ranked first while the expenditure on leisure and education was significantly higher in Turkey with 4,35%.
[U2]

On the other hand, Sweden had the lowest percentage of consumer expenses on food, drinks, tobacco and clothing, footwear by 15,77% and 5,4%, respectively. Spain had a slightly higher figure in the 2 previous categories but ended up at 1,98% for Leisure/Education. at the last top on leisure and education at 1,98%.[U2] 


 [U1]Overall nêu được xu hướng chung.

 [U2]Đã nêu được toàn bộ các đặc điểm chính của bài.

Banding?

Nope. I ain’t qualified for that.

Total
0
Lượt chia sẻ
1 comment
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *